Přípravy žadatelů

Odborná příprava PRIDE pro náhradní rodiče je přípravný kurz zahrnující devět setkání, určený pro potenciální náhradní rodiče. V českých podmínkách je odborná příprava PRIDE adaptována tak, aby plně splňovala zákonné požadavky (např. požadovaná časová dotace 48 hodin pro osvojitele nebo pěstouny a 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu). V českém prostředí vznikly také materiály, které se v rámci odborné přípravy věnují explicitně přípravě dětí žijících v rodinách žadatelů.

Součástí příprav je také společné posuzování, zda jsou žadatelé vhodní pro svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Podstatná část společného posuzování probíhá během tzv. domácích návštěv. Jedná se o řadu setkání v domácím prostředí žadatelů, které mají povahu individuálních konzultací lektorů PRIDE s potenciálními náhradními rodinami. Účelem je pomoci rodinám posoudit jejich silné stránky a potřebu podpory s ohledem na pět kategorií kompetencí. Obsah těchto setkání se přímo vztahuje k jednotlivým setkáním odborné přípravy. Nicméně proces společného posuzování probíhá během celé odborné přípravy PRIDE.