Odborná příprava v modelu PRIDE

Odborná příprava PRIDE pro náhradní rodiče je program pro přípravu, posuzování a výběr (doporučení včetně typu náhradní péče) potenciálních náhradních rodičů založený na kompetencích. Tvoří ho přípravný program o devíti setkáních a proces společného posuzování zahrnující sérii individuálních konzultací v domácnostech. Program vychází z premisy, že dobře informovaní a odborně kvalifikovaní pěstouni a osvojitelé jsou nezbytní pro poskytování kvalitní pěstounské a osvojitelské péče.

První setkání: Kompetence náhradních rodičů v systému ochrany dětí

Na prvním setkání budou mít účastníci odborné přípravy příležitost se prostřednictvím příběhů dětí, jimž je poskytována sociálně – právní ochrana, seznámit se světem náhradní rodinné péče. Krátký film „Má to cenu!“ ukazuje, jak orgány sociálně – právní ochrany sledují situaci ohrožených dětí v rodinách a jak tým pracovníků společně usiluje o blaho dítěte. Účastníci uvidí, jak se různé pěstounské a osvojitelské rodiny snaží (jako součást tohoto týmu) naplňovat náročné potřeby dětí.

První setkání je rovněž úvodem do odborné přípravy PRIDE pro náhradní rodiče. Účastníci se dozvědí, jakou úlohu tento přípravný program hraje v procesu posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči. Na prvním setkání si vysvětlíme, jaké znalosti a dovednosti (tzv. kompetence) náhradní rodiny potřebují.

Na prvním setkání účastníci dostanou Příručku PRIDE, která se stane jejich průvodcem přípravami. Seznámí se s oddíly, které se opakují i v kapitolách pro další setkání. Jedná se o oddíly Domácí příprava (které propojují probíraná témata se zkušenostmi z vašich vlastních životů), Má to cenu! (příběhy ilustrující přínosy pěstounské péče a osvojení), Hlavní body (souhrn důležitých informací probíraných na daném setkání), Co je třeba vědět (další materiály k samostudiu), Pohled biologických rodičů (vyprávění a dopisy rodičů, které mají napomoci pochopení situace rodin, o jejichž děti náhradní rodiče pečují).

Druhé setkání: Týmová práce zaměřená na zajištění stability

Jedním z nejnáročnějších úkolů náhradních rodin je získat pochopení pro situaci biologické rodiny přijatého dítěte, vědět, jak s dětmi hovořit o jejich rodině, umět podpořit jejich rodinné vztahy. Na tomto setkání získají účastníci základ pro takovéto pochopení. Lektoři jim nejprve objasní, jak rodina přispívá k utváření identity dítěte, k naplňování jeho potřeb, k získání sebeúcty. Účastníci pochopí, co znamená sdílené rodičovství. Na tomto setkání se účastníci dozvědí, jak je pro dítě důležitá stabilita a kontinuita, k čemu je potřeba plánování. Pochopí, že nejlepším prostředkem k podpoře stability a kontinuity dítěte a jeho rodiny je týmová práce. Účastníci si ujasní, jaký je systém sociálně – právní ochrany dítěte a kde je jejich místo v týmu profesionálů, kteří tuto ochranu zajišťují.

Třetí setkání: Citová vazba

Pomocí prožitkové techniky „řízené imaginace“ se účastníci budou zabývat pocity a zkušenostmi dítěte, které právě přišlo na svět. Také si tímto způsobem připomenou některé základní mezníky a významné faktory ve vývoji dítěte. Budou se zamýšlet nad tím, jak je pro dítě důležité vytvoření jistých a trvalých vazeb. Třetí setkání se zabývá tím, jak je citová vazba, vývoj dítěte a jeho chování ovlivněno týráním, zanedbáváním, zneužíváním a jinými traumaty. Ve filmové ukázce účastníci uvidí hovořit dospívajícího Kamila o tom, jak jeho životní zkušenosti ovlivnily jeho schopnost vytvářet si jisté vazby a pozitivní vztahy k druhým i k sobě samému. Skupina bude následně pracovat s několika dalšími modelovými případy. Cílem bude poznat a pochopit význam citové vazby a také to, jakým způsobem náhradní rodiče mohou pomoci dětem vytvářet si jisté citové vazby a naplňovat tak jejich vývojové potřeby (to vše ve spolupráci s ostatními členy týmu).

Čtvrté setkání: Ztráta

Odloučením dětí od své rodiny může hluboký pocit ztráty zpomalit jejich růst a vývoj. Tématem tohoto setkání jsou druhy ztrát, které děti před svěřením do náhradní rodinné péče prožívají, a jak umístění dítěte do náhradní rodinné péče může pocit ztráty prohloubit. Budou probírány kategorie a typy ztrát, procesy truchlení a jejich dopad na dítě, přičemž důraz bude kladen na to, jak ztráta ovlivňuje dětské chování.

Skupina bude mít možnost se detailněji zabývat ztrátami, které v průběhu života utrpěl Kamil z filmové ukázky shlédnuté na předchozím setkání.

Ztráta je na tomto setkání představena jako něco, s čím se v určité podobě v průběhu života setká každý člověk. Účastníkům je dána příležitost zamyslet se nad tím, které faktory prožívání ztráty ovlivňují, a jaké jsou jejich obvyklé reakce na ztráty obecně. Následně budeme diskutovat o tom, jak je možné reagovat na ztráty spojené s příchodem dítěte do náhradní rodinné péče, a jak být dětem oporou a pomocí, aby se s prožitými ztrátami snadněji vyrovnaly.

Páté setkání: Posilování rodinných vztahů

Toto setkání se zaměřuje na to, jak rodiny utvářejí sebeúctu dítěte a ovlivňují jeho identitu. Potenciální pěstouni a osvojitelé se dozví, jak mohou dítěti v různých vývojových fázích pomoci přijmout fakt, že nevyrůstá ve své vlastní rodině. Naučí se používat vztahovou mapu, jako pomůcku pro lepší porozumění rodinným vazbám a kontinuitě. Páté setkání se hlouběji zabývá možností návratu dítěte z pěstounské péče do rodiny, pokud to okolnosti umožní. S ohledem na situaci dítěte, respektive dle individuálního plánu ochrany dítěte. Toto setkání je z velké části věnováno významu návštěv pro udržení citových vazeb dítěte s jeho rodinou a blízkými osobami a jejich prostřednictvím tak ovlivňuje vlastní sebeúctu dítěte. Budeme se věnovat kontaktům s různými členy rodiny dítěte, jejich plánování, volbě formy, přípravě dítěte na návštěvu a dalším výzvám souvisejícím s kontaktem dítěte s jeho rodinou. Při setkání se budeme věnovat také situacím, kdy dítě z objektivních důvodů nemůže být v kontaktu (osobním ani písemném nebo telefonickém) se svou rodinou, a jak v takových situacích mohou náhradní rodiče u dítěte podpořit pozitivní vnímání vlastní identity a historie.

Šesté setkání: Výchova

Šesté přípravné setkání se věnuje náročné otázce efektivní výchovy. Zahrnuje definici výchovy a soubor cílů efektivní výchovy. Objasňuje, čím se výchova liší od trestání a proč tělesné tresty nejsou vhodné. Účastníci odborné přípravy se dozvědí, jaké znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebují, chtějí-li dítě vychovat dobře. Budou se podrobněji zabývat významem chování a faktory, které chování člověka ovlivňují.

Seznámí se s praktickými výchovnými postupy, jimiž mohou pěstouni a osvojitelé dosáhnout efektivní výchovy přijatých dětí. Budou se také zabývat výchovnými strategiemi pro zvládnutí chování dětí, které prožily trauma, týrání a zanedbávání a které mohou mít problémy s citovými vazbami. Proberou opatření, která by měla vést k řešení krizových situací a zmírnění problémového chování přijatých dětí. Vzhledem k náročnosti výchovy dětí v náhradní rodinné péči je v závěrečné části šestého přípravného setkání věnovaná pozornost příznakům a preventivním opatřením syndromu vyhoření.

Sedmé setkání: Udržování rodinných vztahů

V první části setkání budou účastníci reflektovat vlastní identitu, její vývoj a vrstvy, budou diskutovat o tom, jaký je vztah mezi kulturou a identitou. Na pozadí této sebereflexe se zamyslí nad tím, jaká je identita dětí, které vstupují do NRP, a jak ji mohou ovlivnit právě náhradní rodiče. Seznámí se s konkrétními metodami, jak podpořit utváření identity dětí po umístění do náhradní rodiny.

Toto setkání se také hlouběji zabývá tématem, jak zajistit dětem možnost navázat celoživotní vztahy v případě osvojení. Jak u dětí osvojených pracovat s tématem vlastní rodiny, a jak jim pomoci vyrovnat se s faktem, že nemohou vyrůstat se svou rodinou. Na závěr se budou účastníci věnovat podpoře dospívajících v pěstounské péči, kteří se dostávají do věku, kdy se budou muset osamostatnit a nemají rodinné vazby.

Osmé setkání: Příprava na změnu

Jak se změní rodina po svěření dítěte do péče? Na osmém přípravném setkání se budou účastníci zabývat tím, jaké změny je možné čekat první hodiny, dny a týdny po umístění dítěte do rodiny. Dozvědí se, na co by se měli sociálního pracovníka OSPOD a ostatních členů týmu zeptat a jaké informace potřebují o svěřeném dítěti zjistit. Podrobně se seznámí s tím, jak přijetí dítěte ovlivní jejich rodinu a zejména jejich biologické děti. Seznámí se s okamžitými i dlouhodobými dopady náhradní rodinné péče. Pozornost bude zaměřena také na změny, které zažívá přijaté dítě po příchodu do náhradní rodiny.

Přijetí dítěte představuje pro náhradní rodinu určitá rizika a problémy, na které se osmé setkání také zaměřuje. Účastníci se seznámí s různými možnostmi, jak vytvořit bezpečné a uzdravující domácí prostředí pro ohrožené děti, včetně těch, jež se staly oběťmi sexuálního zneužívání. V závěru osmého přípravného setkání se hovoří o tom, jakou podporu náhradním rodinám poskytují ostatní členové týmu.

Deváté setkání: Panelová diskuze

Na závěrečném setkání odborné přípravy pro náhradní rodiče se účastníci příprav a jejich nejbližší setkají se skupinou zkušených členů týmu zabývajícího se náhradní rodinnou péčí. Biologičtí rodiče, pěstouni, osvojitelé a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči jim sdělí své názory a odpoví na otázky. Účastníci odborné přípravy budou moci přemýšlet o své vlastní roli, o možných dopadech rozhodnutí stát se pěstounem nebo osvojitelem na jejich rodinu. Setkání s konkrétními příběhy jim umožní posoudit znalosti a dovednosti, také jim naznačí směr dalšího rozvoje. Budou moci zhodnotit své kompetence a potřeby své rodiny a zvážit závazek, který je s rozhodnutím stát se pěstounem či osvojitelem spojen. Přiblíží se okamžik konečného rozhodnutí, zda se zaváží stát pěstounem nebo osvojitelem.